Általános Szerződési Feltételek


ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI és SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Általános Szolgáltatási Feltételek – továbbiakban ÁSZF – tartalmazza a Bestbankár Kft – továbbiakban Szolgáltató - által működtetett www.elsoingatlancentrum.hu ingatlan hirdetési portál – továbbiakban Portál - és kapcsolódó aloldalak által nyújtott szolgáltatások feltételeit, partnerek és felhasználók részére.

Jelen ÁSZF feltételeitÅ‘l külön megállapodás keretében lehetséges eltérni, ennek hiányában bármely szolgáltatást igénybe vevÅ‘ (magánszemély, üzleti partner) – továbbiakban MegrendelÅ‘ - önmagára kötelezÅ‘ érvényűnek tekinti.

Szolgáltató vállalja, hogy bármely a portál és/vagy kapcsolódó aloldalait érintÅ‘, szolgáltatás feltételeivel kapcsolatban lévÅ‘ változás esetén, azokat jelen ÁSZF-ben szükség esetén ennek módosítása útján közzé teszi.

MegrendelÅ‘ a Portál szolgáltatásainak igénybevételével önmagára kötelezÅ‘en elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

Szolgáltató adatai:

Bestbankár Kft

Székhely: 1148 Bp. Bolgárkertész utca 13/f.

Cégjegyzék szám: 01-09-953963

Kapcsolat: info@bestbankar.hu

 

A portál működésének célja, ingatlan adatbázis építése, piaci szereplÅ‘k együttműködésének elÅ‘segítése, kapcsolt vállalkozások bevonásával ingatlan piaci folyamatok és részfolyamatok támogatása. 

 

Jelen ÁSZF szabályzat idÅ‘beli hatállyal nem rendelkezik, ennek módosítása Szolgáltató részérÅ‘l egyoldalúan lehetséges.

Szolgáltató, egyoldalú módosítás esetén köteles a vele üzleti kapcsolatban álló MegrendelÅ‘k tájékoztatását ellátni. Ennek biztosítására MegrendelÅ‘ köteles megfelelÅ‘ e-mail címet Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Az e-mail-ban történÅ‘ kommunikációt MegrendelÅ‘ elfogadja. Szolgáltató, hiba üzenet esetén köteles egyeztetni MegrendelÅ‘vel, azonban ennek hiánya esetén és vissza nem jelzés esetén Szolgáltató az általa közölt információt elfogadottnak tekinti MegrendelÅ‘ részérÅ‘l. Szolgáltató nem köteles a megadott e-mail címek ellenÅ‘rzésére, így a nem megfelelÅ‘ e-mail cím miatti információ kiesésért és MegrendelÅ‘ egyéb anyagi, erkölcsi káráért Szolgáltató felelÅ‘sségét kizárja.

 

Szolgáltató a Portálon elhelyezett adatokért, információkért felelÅ‘sséggel nem tartozik. Szolgáltató hirdetési, ill. reklám felületet biztosít, melyen Szolgáltató üzleti partnerei és MegrendelÅ‘k helyeznek el információkat, adatokat, reklámokat, hirdetéseket. A Portálon megjelenített adatok kizárólag tájékoztató jelleggel szolgálnak. 

A Portálon elhelyezett ingatlan hirdetések tartalmáért, valódiságáért Szolgáltató minden felelÅ‘sségét kizárja, azokért kizárólag a hirdetést feladó vonható felelÅ‘sségre. Ezen túl, Szolgáltató minden nem megfelelÅ‘ vagy valótlan hirdetési adat, reklám, bármely MegrendelÅ‘ által elhelyezett információból származó anyagi, erkölcsi kár esetén felelÅ‘sségét kizárja.

Szolgáltató minden tÅ‘le telhetÅ‘t megtesz annak érdekében, hogy kiszűrje a valótlan, jogsértÅ‘, erkölcstelen információkat a Portálon, de ennek eredményességét nem garantálja. Szolgáltató kizárhatja azon MegrendelÅ‘t, aki a Portál lehetÅ‘ségeit nem rendeltetésszerűen használja és másokat megtévesztÅ‘ vagy megbotránkoztató módon jár el, ill. információkat, adatokat, reklámokat tölt fel.

 

Szolgáltató nem garantálja a Portál működtetésének zavarmentességét. Szolgáltató a Portál működéséhez további partnerek szolgáltatásait veszi igénybe, ezért Szolgáltató vállalása, hogy minden tÅ‘le telhetÅ‘t megtesz, hogy esetleges technikai hiba vagy bármely egyéb, nem Szolgáltató által működtetett szolgáltatás meghibásodása esetén a hiba kijavítását kezdeményezi és a rendes működést igyekszik helyreállíttatni. Ennek idÅ‘beliségéért és eredményességéért Szolgáltató felelÅ‘sségét kizárja.  

 

A hirdetésekhez kapcsolódó „Üzenet a hirdetÅ‘nek” elnevezésű alkalmazásban tilos olyan üzenetet küldeni, mely nem az adott hirdetéssel kapcsolatos vagy nem az adott hirdetésre vonatkozik. Tilos az „Üzenet a hirdetÅ‘nek”  alkalmazást – a teljesség igénye nélkül - álláshirdetésekre, marketing tevékenységre, ingatlanközvetítési tevékenység reklámozására vagy egyéb – a témához nem illÅ‘ – témájú üzenetek küldésére használni. Amennyiben bármely MegrendelÅ‘ az „Üzenet a hirdetÅ‘nek” alkalmazást rendeltetésétÅ‘l eltérÅ‘en használja, kizárható a felhasználók körébÅ‘l.

 

Szolgáltató jogosult hirdetésekben szereplÅ‘ adatok javítására, amennyiben pontatlanság vagy egyéb földrajzi, demográfiai eltérés tapasztalható a valóságtól. Ezen javításról Szolgáltató értesítést küld MegrendelÅ‘nek.

 

Tilos az ingatlanhirdetési adatbázist részben vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni és felhasználni.  Tilos továbbá az oldalon elhelyezett bármilyen információ, adat részleges vagy teljes felhasználása, tárolása bármely adathordozón. 

Tilos továbbá a Portál bármely tartalmi elemének, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése, felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történÅ‘ létesítése, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalak vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhetÅ‘ (pl. keresÅ‘robot, vagy bármely más visszafejtÅ‘).

 

Jelen ÁSZF-ben Szolgáltató tájékoztatja MegrendelÅ‘ket a portálon történÅ‘ adatkezelés céljáról, feltételeirÅ‘l.

Szolgáltató MegrendelÅ‘ adatait nyilvántartja az együttműködés idÅ‘szaka alatt. Együttműködés idÅ‘szaka a regisztráció idÅ‘tartama, melyrÅ‘l MegrendelÅ‘ szabadon dönt.

MegrendelÅ‘ hozzájárul, hogy adatait a regisztráció idÅ‘tartama alatt Szolgáltató nyilvántartsa. Azokat belsÅ‘ felhasználásként statisztikák, és egyéb üzletmenet, folyamat fejlesztése céljából felhasználja, de harmadik félnek ki nem adja. MegrendelÅ‘ hozzájárul továbbá, hogy adatai megadása alapján Szolgáltató hírlevelet küldjön, amelyrÅ‘l való leiratkozás lehetÅ‘ségét minden hírlevélben biztosítja. Ezen megnevezett hírlevél nem azonos MegrendelÅ‘ által, ingatlan figyelÅ‘ szolgáltatás útján beállított hírlevél szolgáltatással.

Az adatok harmadik félnek való kiadása a törvényben meghatározott esetekben lehetséges, így a teljesség igénye nélkül például bűnmegelÅ‘zés, nemzetbiztonsági érdek, stb.

Az adatkezeléshez MegrendelÅ‘ hozzájárul a regisztráció során. Adatok köre: név, e-mail cím, regisztráció dátuma, hirdetés szövege, hirdetések fényképei, MegrendelÅ‘ egyéb, közölt személyes adatai, telefonszám, elérhetÅ‘ségek.

Adatok köre üzleti partner esetén: cégnév, telephely, székhely, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, email cím, telefonszám, elérhetÅ‘ség, hirdetés szövege, hirdetések fényképei, üzleti partner esetleges egyéb személyes adatai.

Szolgáltató mindent megtesz az adatok védelme érdekében, ill. a jogosulatlan hozzáférés megelÅ‘zése érdekében.

Az adatkezelésre vonatkozó, személyes adatok védelmérÅ‘l és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény es az információs társadalommal összefüggÅ‘ szolgáltatások egyes kérdéseirÅ‘l szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit Szolgáltató betartja. Szolgáltató Adatkezelési nyilatkozatban egyéb, az adatkezelésre vonatkozó információkat közöl.

 

A portálon bárki kereshet, azonban hirdetés feladása regisztrációhoz, üzleti partnerek esetében regisztrációhoz és megállapodáshoz kötött. A megállapodás utólagosan megköthetÅ‘, keret megállapodás.

Magánszemélyek a portálon díjmentesen hirdethetnek legfeljebb 2 db ingatlant. A hirdetésben legfeljebb 10 db kép csatolható.

Üzleti partnerek a portálon díjmentesen hirdethetnek korlátlan számú ingatlant. A hirdetésben legfeljebb 10 db kép csatolható ingatlanonként.

A portálon feladott hirdetések elsÅ‘ ízben 60 napig láthatóak. A lejáratról értesítést küldünk a hirdetés feladójának, így a hirdetés hosszabbíthatóvá válik. A hosszabbítások 30 napig érvényesek.

Magánszemélyek és üzleti partnerek igényelhetnek extra szolgáltatásokat, amelyeket Szolgáltató külön díjazás ellenében teljesít.

IgényelhetÅ‘ extra szolgáltatások: keretes kiemelés, megjelölés (a hirdetés listában történÅ‘ megjelölése – sürgÅ‘s, árcsökkenés, befektetésre, egyedi ajánlat, tulajdonostól, díjkedvezmény) ingatlan csoporton belüli elÅ‘re helyezés, fÅ‘oldali kiemelés (szalag hirdetés), frissítés. 

Az extra szolgáltatások igénybevételéhez Szolgáltató kredit elszámolási rendszert alkalmaz. Ennek alapján bármely felhasználó eldöntheti, hogy mekkora összegért vásárol és azt milyen módon használja fel az extra lehetÅ‘ségek körein belül. A kredit rendszer részletei, árazási struktúrája a Felhasználói kredit menüpontban olvashatóak.

Extra szolgáltatások idÅ‘tartama változó, 15 nap, 20 nap és 30 nap. Ennek részletei a Felhasználói kredit menüpontban olvashatóak.

Kredit vásárlás lehetséges banki átutalással és csekkes befizetéssel. Kredit vásárlás esetén, visszaigazoló e-mail-t küldünk, amelyben a vásárolt mennyiség, fizetendÅ‘ összeg, számlaszám megtalálható. Az átutalást után, az  ellenérték beérkezését követÅ‘ 24 órán belül, megjelenik a vásárolt kredit mennyiség.

LehetÅ‘ség van csekken is kiegyenlíteni a vásárolt kreditek ellenértékét. Ebben az esetben, az info@elsoingatlancentrum.hu címre kell megírni a csekk igénylését, ill. a kapcsolatfelvétel menüpontban kell megírni a címet, nevet, ahová elküldjük az igényelt csekket. A csekken történÅ‘ fizetés többlet költséggel jár, ennek mértéke bruttó 200 Ft. Amennyiben például 500 Ft-ért vásárol valaki kreditet, úgy a befizetendÅ‘ összeg 700 Ft. Ennek az összegnek az ellenszámlára való beérkezése után 24 órán belül megjelenik a vásárolt kredit mennyiség a felhasználói felületen.

 

Amennyiben MegrendelÅ‘ az extra szolgáltatás idÅ‘tartama elÅ‘tt törli hirdetését, az idÅ‘arányos részre nem kérhetÅ‘ vissza az extra szolgáltatás díja (erre felhasznált kredit mennyiségét), ill. amennyiben az extra szolgáltatás idÅ‘tartama alatt MegrendelÅ‘ nem kívánja igénybe venni a szolgáltatást, a díját (erre felhasznált kredit mennyiségét) idÅ‘arányos részben sem térítjük vissza.

Üzleti partnerek esetében Szolgáltató, egyedi megállapodások lehetÅ‘ségét fenntartja.

Az extra lehetÅ‘ségek lejárata az indítási naphoz van rendelve, tehát a 15, 20 és 30 napos idÅ‘tartam, idÅ‘távot jelöl a beállításhoz képest. Ha a hirdetés felfüggesztésre kerül, a még hátralévÅ‘ extrák idÅ‘tartama nem vész el, a hirdetés újra aktiválása esetén a fent marad extra idÅ‘tartam megmarad.
Extra szolgáltatások díját visszatéríteni abban az esetben áll módunkban, ha a szolgáltatás nem kerül kielégítésre. Ebben az esetben a kiesÅ‘ idÅ‘szakra vonatkozóan idÅ‘arányosan a szolgáltatás díja visszakérhetÅ‘. A visszatérítés lehetÅ‘ségét Szolgáltató fentartja, de nem automatikus reakció, ezért amennyiben nem történik meg a kiesés bejelentése, úgy a díj idÅ‘ arányos részének automatikus vissza nem térítéséért Szolgáltató nem vonható felelÅ‘sségre.


Szolgáltató XML áttöltés lehetÅ‘ség biztosítja a Portálon, ennek lehetÅ‘ségérÅ‘l egyedileg állapodik meg Szolgáltató és Partner. Az áttöltés gyűjtÅ‘portálok esetében is elérhetÅ‘. GyűjtÅ‘portál esetében a hirdetések a Portálon korlátozott hozzáférésűek. A hirdetések szerkesztése, hosszabbítása, törlése, felfüggesztése az indító gyűjtÅ‘portál keretein belül lehetséges, Portálon ezen lehetÅ‘ség nem érhetÅ‘ el, tekintettel az automatikus frissítési funkcióra. Portálon, a gyűjtÅ‘portálon hirdetÅ‘ iroda saját hozzáférést kap, azaz fiókot kap, itt láthatja hirdetéseit. Portálon, gyűjtÅ‘portál által átküldött XML hirdetésekhez extra szolgáltatások rendelhetÅ‘ek, azok ki-be kapcsolása, kredit vásárlása lehetséges. GyűjtÅ‘portálon hirdetÅ‘ irodák hirdetései napi frissítésűek és a frissítés +3 nap idÅ‘távon jelennek meg a Portálon. A hirdetések törlése a gyűjtÅ‘portálon történik és ezen tény a következÅ‘ frissítés alkalmával, tehát 24 órán belül frissül a Portálon.


A gyűjtÅ‘portálról érkezÅ‘ hirdetésekre a Portálon lévÅ‘ extra szolgáltatások felfüggesztési funkciója nem érvényes, tehát amennyiben bármely gyűjtÅ‘portál inaktívitási, felfüggesztéi funkciója révén az adott hirdetés nem frissül és erre a hirdetésre extra szolgáltatás beállítva volt, újraaktiválás esetén a még le nem járt extra szolgáltatás maradék ideje is megszűnik és nem áll vissza. Az így ki nem használt idÅ‘arányos díjakat visszaadni nem áll módunkban.

GyűjtÅ‘portálról való áttöltés esetén, adott iroda, adott hirdetéshez kapcsolt referensének adatai is az áttöltés révén frissülnek. Amennyiben valamely gyűjtÅ‘portál felhasználónál személyi változás esetén ezen adat bármely okból nem kerül frissítésre, úgy jelen lehetÅ‘ségek szerint az érkezÅ‘ adatok kerülnek feltüntetésre.

MegrendelÅ‘ köteles bármely a Portálon elhelyezett adat, információ, reklám, hirdetés bármely részének megváltozása esetén 3 napon belül bejelentést tenni Szolgáltató felé, vagy/és önmaga intézkedni a változások közzétételérÅ‘l.

 

Szolgáltató magán megrendelÅ‘i részére kedvezményes telefonflotta csatlakozási lehetÅ‘séget biztosít, továbbá partnerei (kizárólag cégek és vállalkozás szerűen működÅ‘ hirdetÅ‘k, egyedi eset lehetÅ‘ségét Szolgáltató fentartja) részére kedvezményes üzemanyag vásárláshoz segíti hozzá üzleti partnereit kedvezményt egy üzemanyag kereskedÅ‘ cég által. Ezen lehetÅ‘ségek opcionálisak, térítésmentesen igénybe vehetÅ‘ek, de Szolgáltató nem kötelezi egyetlen partnerét sem az igénybevételre. A kedvezÅ‘ üzleti lehetÅ‘ségek folyamatosan bÅ‘vülnek, melynek aktualitásairól Szolgáltató tájékoztatást küld MegrendelÅ‘ és üzleti partnerei részére.  Ezen csatlakozások, ill. felhasználások díjmentesek, sem belépési, sem havi díjat Szolgáltató nem számít fel. 

Amennyiben együttműködés akár Szolgáltató, akár MegrendelÅ‘ által, bármely lehetséges ok által megszűnik, Szolgáltató a csatolt – fent említett – kedvezményeket megvonhatja MegrendelÅ‘tÅ‘l, üzleti partnerétÅ‘l. Erre külön megállapodás keretében kivétel tehetÅ‘.

 

Szolgáltató a Portálon egyéb szolgáltatásokat hirdet és közvetít. Ezen szolgáltatások: értékbecslés, ügyvédi szolgáltatások, biztosítás megkötésére irányuló hirdetés, hitelfelvételre irányuló hirdetés, energetikai tanúsítvány elvégzésére vonatkozó hirdetés, ingatlanhirdetés önálló reklámként (banner) történÅ‘ megjelenítése, a Portálon lévÅ‘ hirdetésekhez kapcsolható extra szolgáltatások (keretes kiemelés, megjelölés (a hirdetés listában történÅ‘ megjelölése – sürgÅ‘s, árcsökkenés, befektetésre, egyedi ajánlat, tulajdonostól, díjkedvezmény) ingatlan csoporton belüli elÅ‘re helyezés, fÅ‘oldali kiemelés (szalag hirdetés).

Ezen szolgáltatásokat Szolgáltató maga végzi, ill. harmadik fél szolgáltatásait veszi igénybe, mely esetben Szolgáltató csak közvetítÅ‘ szerepet vállal. 

Szolgáltató az általa képviselt és szerzÅ‘dött díj ellenében igényelhetÅ‘ szolgáltatásokra 8 napos pénzvisszafizetést vállal, amennyiben MegrendelÅ‘ az elvégzett szolgáltatással szemben kifogással él és a kifogást egymás között rendezni javítással, korrekcióval, egyéb közös megegyezéssel nem tudják. A pénz visszafizetésre kizárólag írásban, megfelelÅ‘en alátámasztott, a minÅ‘ségi kifogást bizonyítható esetekben van lehetÅ‘ség.  Visszafizetés esetén a beállított szolgáltatás visszavonásra kerül. 

Azon szolgáltatások esetekben, ahol Szolgáltató csak közvetítÅ‘ szerepet vállal, a szolgáltatás minÅ‘ségéért, elvégzéséért felelÅ‘sséget nem vállal, a szolgáltatással kapcsolatos mindennemű felelÅ‘sségét kizárja. Ezen szolgáltatások esetében MegrendelÅ‘ elfogadja, hogy szolgáltatási jogviszonyba MegrendelÅ‘ és harmadik fél kerül. Szolgáltató a szolgáltatási díj visszafizetésére, annak jogossága esetén sem vállal felelÅ‘sséget.

Szolgáltató lehetÅ‘ségeihez mérten mindent megtesz annak érdekében, hogy partnereiként megfelelÅ‘ minÅ‘séget képviselÅ‘ szolgáltatókat választ és vállalja, hogy számos, indokolt panasz esetében együttműködését felülvizsgálja, adott esetben megszünteti adott harmadik féllel. 

 

Jelen szerzÅ‘désben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

Budapest, 2012. november 7.

Á.SZ.F.   •   ADATVÉDELEM   •   HITEL, LÍZING FINANSZÍROZÁS   •   ÉRTÉKBECSLÉS   •   BIZTOSÍTÁS   •   ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY   •   ÜGYVÉDI SZOLGÁLTATÁS
Copyright © 2010-2021 Minden jog fenntartva.   •   hasznos linkek   •   Első Ingatlan Centrum - Általános Szerződési Feltételek