Közös előkészületek 2021 ig, Szombathelyi Egyházmegye

Sipos Jenő: Az elmúlt hetekben Budapest az európai foci fővárosa lett

A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik. Megnyitom a Jogtárban Jelen dokumentum a jogszabály 1. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont! Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek.

A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. Sajátos helyzetükre tekintettel az ajánlás hangsúlyozza, hogy általában mentesíteni kell a Covidvilágjárványhoz kapcsolódó utazási korlátozások alól az - ajánlás Az ilyen korlátozásokat az uniós jog általános elveivel összhangban kell alkalmazni, különös tekintettel az arányosságra és a megkülönböztetésmentességre.

Az Unión belüli szabad mozgás helyreállítására irányuló erőfeszítésekkel összhangban ezért minden meghozott intézkedés hatályát és idejét szigorúan korlátozni kell, és azok nem terjedhetnek túl a közegészség védelméhez feltétlenül szükséges mértéken. Ezenkívül az ilyen intézkedéseknek összhangban kell lenniük azokkal az uniós intézkedésekkel, amelyeket az áruk és alapvető szolgáltatások zökkenőmentes szabad mozgásának a belső piacon történő biztosítása érdekében hoztak, beleértve az egészségügyi eszközök és az orvosi és egészségügyi személyzet szabad mozgását a zöld sávoknak az egészség védelmét, valamint az áruk és alapvető szolgáltatások rendelkezésre állását biztosító határigazgatási intézkedésekre vonatkozó iránymutatások szerinti végrehajtásáról szóló, Nem szabad korlátozni azon személyek szabad mozgását, akik - például azért, mert védettek a SARS-CoVvel szemben, és nem adhatják tovább azt - megalapozott tudományos bizonyítékok alapján nem jelentenek jelentős közegészségügyi kockázatot, mivel az ilyen korlátozások nem szükségesek a közegészség védelemére vonatkozó célkitűzés eléréséhez.

Amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé közös előkészületek 2021 ig, helyénvaló, hogy e személyekre ne vonatkozzanak a Covidvilágjárványhoz kapcsolódó, a szabad mozgásra vonatkozó további korlátozások, például utazás esetében a SARS-CoV-2 fertőzést kimutató tesztelés vagy az utazással kapcsolatos karantén elrendelése vagy önkéntes karanténba vonulás, kivéve, ha az ilyen további korlátozások - a rendelkezésre álló legújabb tudományos bizonyítékok alapján, valamint az elővigyázatosság elvével összhangban - a közegészség védelme érdekében szükségesek és arányosak, valamint megkülönböztetésmentesek.

Ahhoz azonban, hogy az ilyen oltási igazolványokat hatékonyan lehessen használni az olyan határokon átnyúló helyzetekben, amikor az uniós polgárok gyakorolják a szabad mozgáshoz való jogukat, azoknak teljes mértékben interoperábilisaknak, összeegyeztethetőknek, biztonságosaknak és ellenőrizhetőknek kell lenniük. A tagállamok közötti közös megközelítésre van szükség az ilyen oltási igazolványok tartalmára, formátumára, elveire, technikai standardjaira és biztonsági szintjére vonatkozóan.

Ezen közös keretnek kötelezőnek és közvetlenül alkalmazandónak kell lennie valamennyi tagállamban. Amennyiben lehetséges, tudományos bizonyítékok alapján meg kell könnyítenie a korlátozások tagállamok általi, koordinált módon történő fokozatos feloldását, figyelembe véve a korlátozások saját területükön történő feloldását is. A szabad mozgás elősegítése a gazdaságélénkítés megkezdésének egyik kulcsfontosságú előfeltétele.

Az elővigyázatosság elvével összhangban az ilyen korlátozásokat fel lehetne oldani különösen a beoltott személyek esetében, olyan mértékben, amennyiben egyre több tudományos bizonyíték áll rendelkezésre a Covidoltás hatásairól, és ezek egyre következetesebben bizonyítják a fertőzési lánc megszakítását.

Ezt a rendeletet nem szabad úgy értelmezni, mint amely megkönnyíti vagy ösztönzi a szabad mozgásra vonatkozó korlátozásoknak vagy más alapvető jogokra vonatkozó korlátozások Covidvilágjárványra adott válaszként történő elfogadását, tekintettel azok uniós polgárokra és vállalkozásokra gyakorolt kedvezőtlen hatásaira.

Az uniós digitális Covid-igazolványt alkotó igazolványok bármely ellenőrzése nem vezethet az Unión belüli szabad mozgás további korlátozásához vagy a schengeni térségen belüli utazás korlátozásához.

Ugyanakkor az uniós digitális Covid-igazolványra vonatkozó keret célja azt biztosítani, hogy az interoperábilis igazolványok az alapvető feladatot ellátó és az olyan utazók számára is elérhetők legyenek, akiknek az utazása elengedhetetlen.

A hamis Covidigazolványok használata jelentős közegészségügyi kockázatot jelent. A tagállamok hatóságai számára biztosítani kell, hogy egy másik tagállamban kiállított igazolványban szereplő információk megbízhatóak, hogy az igazolvány nem hamisított, hogy az az azt bemutató személyé, és hogy az igazolványt ellenőrző bármely személy csak a minimálisan szükséges mennyiségű információhoz fér hozzá.

Tekintettel a rendelkezésre álló és könnyen hozzáférhető technológiai eszközökre, például a nagy akutni prostatitis nyomtatókra és a grafikus szerkesztői szoftverekre, a csalók kiváló minőségű hamis Covidigazolványokat képesek előállítani. Több bejelentés történt hamis Covidtesztigazolványok szervezett hamisítócsoportok és haszonleső egyéni csalók által történő tiltott online és offline értékesítéséről.

A leendő birtokosoknak jogosultaknak kell lenniük arra, hogy az igazolványokat az általuk választott formában kapják meg. Ez lehetővé tenné számukra, hogy kérelmezzék és megkapják az igazolvány papíralapú példányát, vagy hogy mobil eszközön való tárolás és megjelenítés érdekében digitális formátumban vagy mindkét formátumban láb közös előkészületek 2021 ig az igazolványt.

Az igazolványoknak interoperábilis, digitálisan olvasható vonalkódot kell tartalmazniuk, amely csak az igazolványokkal kapcsolatos releváns adatokhoz ad hozzáférést. A tagállamoknak elektronikus bélyegző használata révén biztosítaniuk kell az igazolványok hitelességét, érvényességét és sértetlenségét. Az igazolványon szereplő információkat ember által olvasható formátumban kell feltüntetni, nyomtatott formában vagy formázás nélküli szövegként megjelenítve.

közös előkészületek 2021 ig

Az igazolványok külső megjelenésének könnyen érthetőnek kell lennie, és biztosítania kell az egyszerűséget és a felhasználóbarát jelleget. A szabad mozgás akadályozásának elkerülése érdekében az igazolványokat térítésmentesen kell kiállítani, és az uniós polgárok és családtagjaik számára biztosítani kell a jogot, hogy igazolványokat állíttassanak ki.

Ismételt elveszítés esetén- a visszaélések és csalás megelőzése érdekében - megfelelő díjat lehet felszámítani. A tagállamoknak automatikusan vagy kérésre ki kell állítaniuk az uniós digitális Covid-igazolványt alkotó igazolványokat, biztosítva, hogy azok könnyen és gyorsan megszerezhetők legyenek. Szükség esetén a tagállamoknak sacroiliac fájdalom kell adniuk az ahhoz szükséges támogatást, közös előkészületek 2021 ig valamennyi uniós polgár egyenlő hozzáféréssel rendelkezzen.

Minden egyes oltás, teszteredmény vagy felgyógyulás esetében külön igazolványt kell kiállítani, és az említett igazolvány nem tartalmazhat korábbi igazolványokból származó adatot, kivéve, ha e rendelet másképp nem rendelkezik. Az egyedi igazolványazonosító alfanumerikus karakterláncból áll, és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az ne tartalmazzon semmilyen olyan adatot, amely összekapcsolja azt más okmányokkal vagy azonosítókkal, például útlevélszámmal vagy személyazonosítóigazolvány-számmal, így biztosítva annak megakadályozását, hogy az igazolvány birtokosa közvetlenül azonosítható legyen.

Az igazolvány egyedi azonosítója csak a rendeltetési céljára, többek között az új igazolványok kiállítása iránti kérelmekhez - amennyiben az igazolvány már nem áll a birtokos rendelkezésére - valamint az igazolványok visszavonására használható.

Továbbá az egyedi igazolványazonosító használata révén elkerülhető, hogy az egyes igazolványok azonosításához egyébként szükséges más személyes adatokat is kezelni kelljen.

Folynak az ez évi Black Swan hadgyakorlat előkészületei

Orvosi és közegészségügyi okokból, valamint csalárd módon kiállított vagy megszerzett igazolványok esetén a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy e rendelet alkalmazása céljából korlátozott esetekben létrehozzák és más tagállamokkal kicseréljék a visszavont igazolványok jegyzékeit, különösen azon igazolványok visszavonása érdekében, amelyek kiállítására tévesen, csalás eredményeképpen vagy egy hibásnak talált Covidoltóanyagtétel felfüggesztését követően került sor.

A visszavont igazolványok jegyzékei az egyedi igazolványazonosítón kívül nem tartalmazhatnak személyes adatokat. Ízületi gyulladásos kód visszavont igazolványok birtokosait haladéktalanul tájékoztatni kell igazolványaik visszavonásáról, valamint a visszavonás okairól.

Tekintettel arra, hogy e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt még nem volt meg a teljes lakosság lehetősége arra, hogy oltást kapjon, a szabad mozgáshoz való jog gyakorlásának megkönnyítése érdekében a tagállamokat arra ösztönzik, hogy biztosítsanak megfizethető és széles körben elérhető tesztelési lehetőségeket.

Ezért létre kell hozni egy olyan biztonsági keretrendszert, amely meghatározza a Covidigazolványok megbízható és tűízület kezelése kiállításához és ellenőrzéséhez szükséges szabályokat és infrastruktúrát.

Az infrastruktúrát úgy kell - a nyílt forráskódú technológia alkalmazását határozottan előnyben részesítve - kialakítani, hogy az működjön a különböző főbb operációs rendszereken, biztosítva ugyanakkor az infrastruktúra védettségét a kiberbiztonsági fenyegetésekkel szemben.

Két hét múlva kezdődik a felkészülésünk

A biztonsági keretrendszernek biztosítania kell, hogy a Covidigazolványok ellenőrzése elvégezhető legyen offline, valamint anélkül, hogy a kiállító vagy bármely más harmadik fél tájékoztatást kapjon az ellenőrzésről.

A biztonsági keretrendszernek olyan nyilvános kulcsú infrastruktúrán kell alapulnia, amelynek bizalmi lánca a tagállamok egészségügyi hatóságaitól vagy más biztonsági hatóságoktól a Covidigazolványokat kiállító egyes szervezetekig terjed. A biztonsági keretrendszernek lehetővé kell tennie a csalás, különösen a hamisítás felderítését.

Az uniós digitális Covid-igazolványra vonatkozó biztonsági keretrendszer alapját a A tagállamok általi kiállításra történő hivatkozás úgy értendő, hogy az magában foglalja a kijelölt szervek által a tagállamok nevében végzett kiállítást is, ideértve a tengerentúli országokban és területeken vagy a Feröer szigeteken történő, valamely tagállam nevében végzett Covidigazolványok kiállítását is.

Az igazolványokat amennyiben releváns és adott esetben a beoltott, tesztelt vagy gyógyult személy nevében egy másik személy számára, így például cselekvőképtelen személy nevében a törvényes gyám számára vagy gyermekeik nevében a ívek gyulladása számára kell kiállítani. Az igazolványok tekintetében nem követelhető meg felülhitelesítés vagy bármilyen más hasonló alakiság.

Amennyiben egy ilyen megállapodás nem tartalmaz az uniós jogi aktusok beépítésére vonatkozó mechanizmust, az ilyen megállapodások kedvezményezettjei részére kiállított Covidigazolványokat az e rendeletben megállapított feltételek szerint el kell fogadni. Ezt az elfogadást a Bizottság által elfogadandó végrehajtási jogi aktustól kell függővé tenni, amely megállapítja, hogy egy ilyen harmadik ország e rendelettel összhangban állít ki Covidigazolványokat, és hivatalos biztosítékokat nyújtott arra vonatkozóan, hogy el fogja fogadni a tagállamok által kiállított Covidigazolványokat.

Az ilyen összhangnak - amennyiben lehetséges - magában kell foglalnia a globális szinten vagy az Unióval szoros kapcsolatban álló harmadik országok által létrehozott technológiai rendszerek és közös előkészületek 2021 ig e rendelet céljából létrehozott rendszerek közötti interoperabilitást az Unión belüli szabad mozgáshoz való jog gyakorlásának megkönnyítése érdekében, többek között nyilvános kulcsú infrastruktúrában való részvétel vagy nyilvános kulcsok kétoldalú cseréje révén.

Az ilyen oltási igazolványnak annak megerősítésére kell szolgálnia, hogy birtokosa valamely tagállamban Covidvédőoltást kapott, és hozzá kell járulnia a szabad mozgásra vonatkozó korlátozások fokozatos feloldásához. Az oltási igazolvány csak a birtokos egyértelmű azonosításához szükséges információkat, továbbá a beadott Covidoltóanyagot, a dózisok számát, valamint az oltás dátumát és helyét tartalmazhatja.

Amennyiben az uniós polgárok vagy családtagjaik nem rendelkeznek az e rendelet követelményeinek megfelelő oltási igazolvánnyal, különösen azért, mert e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt oltották be őket, minden észszerű lehetőséget meg kell adni számukra annak más módon történő igazolására, hogy részesülniük kellene a szabad mozgásra vonatkozó valamely tagállam általi releváns korlátozásoknak az e rendelet alapján kiállított oltási igazolványok birtokosai számára biztosított feloldásából.

Ez nem értelmezhető úgy, mint ami érinti a tagállamok azon kötelezettségét, hogy olyan oltási igazolványokat állítsanak ki, amelyek megfelelnek e rendelet követelményeinek, sem pedig az uniós polgárok vagy családtagjaik azon jogát, hogy a tagállamoktól ilyen oltási igazolványokat kapjanak.

Ugyanakkor a tagállamok számára továbbra is lehetővé kell tenni, hogy az oltási igazolásokat más formátumban is kiállíthassák más célokra, különösen orvosi célokra.

Ez különösen fontos annak lehetővé tétele érdekében, hogy az érintett személyek az Unión belüli szabad mozgáshoz való joguk gyakorlása során interoperábilis és elfogadott oltási igazolványt használjanak. Ezt különösen az olyan harmadik országban beoltott uniós polgárokra és családtagjaikra kell alkalmazni, akik számára valamely tagállam egészségügyi rendszere lehetővé teszi az uniós digitális Covid-igazolvány kiállítását, és feltéve, hogy megbízható oltási igazolást bocsátottak az adott tagállam rendelkezésére.

A tagállamok nem kötelesek oltási igazolványt kiállítani, ha az érintett Covidoltóanyag felhasználása területükön nem engedélyezett. A tagállamok nem kötelesek a konzuli képviseleteken oltási igazolványokat kiállítani.

Sipos Jenő: Az elmúlt hetekben Budapest az európai foci fővárosa lett Hozzátette, hogy a mostani meccsekhez kitűnő ajánlólevél volt a tavaly szeptemberi európai Szuperkupa-mérkőzés, mely után kiváló értékelést kapott Magyarország az európai szövetségtől, az UEFA pedig így jó szívvel ajánlotta fel a budapesti lehetőséget azoknak a csapatoknak, melyek a pandémia miatt kialakult helyzetben saját pályájukon nem tudják, nem tudták fogadni riválisaikat.

Az e rendelet alkalmazásában elfogadandó technikai előírásoknak ezekre az iránymutatásokra, különösen a javasolt kódolási szabványokra kell támaszkodniuk. Amennyiben a tagállamok elfogadnak oltási igazolásokat abból a célból, hogy feloldják az uniós joggal összhangban a szabad mozgás tekintetében a SARS-CoV-2 terjedésének korlátozása érdekében bevezetett korlátozásokat, például a karantén elrendelésére vagy az önkéntes karanténba vonulásra vagy a SARS-CoV-2 fertőzést kimutató tesztelésre vonatkozó követelményt, azonos feltételek mellett el kell fogadniuk a más tagállamok által e rendeletnek megfelelően kiállított oltási igazolványokat is.

Az ilyen elfogadásnak azonos feltételek mellett kell történnie, ami azt jelenti, hogy például ha egy tagállam elegendőnek ítél egyetlen dózist a beadott oltóanyagból, akkor ugyanígy kell eljárnia az ugyanazon oltóanyag egyetlen dózisának beadását igazoló oltási igazolványok birtokosai esetében is.

közös előkészületek 2021 ig

Amennyiben a tagállamok az oltási igazolás alapján feloldják a szabad mozgásra vonatkozó korlátozásokat, a beoltott személyeket nem vethetik alá a Covidvilágjárványhoz kapcsolódó, a szabad mozgásra vonatkozó további korlátozásoknak, például utazás esetében a SARS-CoV-2 fertőzést kimutató tesztelésnek vagy az utazással kapcsolatos karantén elrendelésének vagy önkéntes karanténba vonulásnak, kivéve, ha az ilyen további korlátozások a rendelkezésre álló legújabb tudományos bizonyítékok alapján a közegészség védelme érdekében szükségesek és arányosak, valamint megkülönböztetésmentesek.

Ennek eredményeként az Unió által az említett rendelet értelmében kiadott forgalombahozatali engedélyek, beleértve az érintett gyógyszer minőség, biztonságosság és hatásosság szempontjából alapul vett értékelését is, valamennyi tagállamban érvényesek. Emellett az említett rendelet értelmében engedélyezett gyógyszerek hatásosságát nyomon követő és az engedélyezett gyógyszerekre vonatkozó felügyeleti eljárásokat minden tagállamban központilag végzik.

Az oltóanyagok központosított eljárás keretében történő értékelése és jóváhagyása közös szabványokat követ, és valamennyi tagállam nevében következetes módon történik. A tagállamok értékelés felülvizsgálatában és jóváhagyásában való részvételét különböző bizottságok és csoportok révén biztosítják. Az értékelés támaszkodik az európai gyógyszerszabályozási hálózat szakértelmére is.

A központosított eljárással történő engedélyezés biztosítja azt, hogy valamennyi tagállam megbízhat az oltáshoz használt tételek hatásosságára és biztonságosságára vonatkozó adatokban, valamint e tételek egységességében.

közös előkészületek 2021 ig

A WHO munkájának támogatása és a jobb globális interoperabilitásra való törekvés érdekében különösen arra kapnak ösztönzést a tagállamok, hogy fogadják el a WHO vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott oltóanyagokat tartalmazó jegyzékén szereplő egyéb Covidoltóanyagokra kiadott oltási igazolványokat. Ezért az oltási igazolvány vagy egy Covidoltóanyagot feltüntető oltási igazolvány birtoklása nem lehet előfeltétele a szabad mozgáshoz való jog gyakorlásának, továbbá a határokon átnyúló személyszállítási szolgáltatások, például légijáratok, vonatok, távolsági buszok, kompok vagy egyéb közlekedési eszközök igénybevételének.

E rendeletet továbbá nem lehet úgy értelmezni, mint amely az oltás beadatására való jogot vagy kötelezettséget állapít meg.

CTA header

A világjárvány terjedésével az uniós piacon elérhetővé vált a gyorsabb arthrosis osztályozási kezelés olcsóbb tesztek egy új generációja, az úgynevezett antigén gyorstesztek, amelyek észlelik a vírusfehérjék antigének jelenlétét a meglévő SARS-CoV-2 fertőzés kimutatása érdekében. Ezen ajánlás alapján az Egészségügyi Biztonsági Bizottság E problémák gyakran a kiállított teszteredmény nyelvével vagy a bemutatott okmány hitelességébe vetett bizalom hiányával kapcsolatosak.

közös előkészületek 2021 ig

Ebben az összefüggésben a tesztek költségét is figyelembe kell venni. Ezek a problémák súlyosabban jelentkeznek azon személyek esetében, akiket még nem lehet beoltani, különösen a gyermekek esetében, akiknél a teszteredmények jelenthetik az egyetlen módot az utazásra, amennyiben korlátozások vannak érvényben. A teszteredmények megbízhatóságának biztosítása érdekében e rendelet alapján csak a Az e rendelet alkalmazásában elfogadandó technikai előírások alapját az Egészségügyi Biztonsági Bizottság által a A Covidvilágjárvány elleni küzdelemben kulcsfontosságú a Covidoltóanyagokhoz és a SARS-CoV-2 fertőzést kimutató tesztekhez való egyetemes, időben történő és megfizethető hozzáférés, amely az uniós digitális Covid tanúsítványt alkotó igazolványok kiállításának alapját képezi.

Többek között a minőségi kritériumoknak megfelelő, olcsó antigén gyorstesztekhez való könnyű hozzáférés hozzájárulhat ahhoz, hogy a költségek, különösen a munkavégzés vagy oktatásban való részvétel, közeli hozzátartozók látogatása, orvosi ellátás igénybevétele vagy szeretteik gondozása céljából a határt naponta vagy egyébként gyakran átlépő személyek számára, az alapvető feladatot ellátó és az olyan utazók számára, akiknek az utazása elengedhetetlen, a gazdaságilag hátrányos helyzetű személyek, valamint a diákok számára csökkenjenek.

Az Egészségügyi Biztonsági Közös előkészületek 2021 ig E rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt több tagállam már széles körű tesztelési lehetőségeket biztosított a lakosság számára. A tagállamok tesztelési kapacitásának támogatása érdekében a Bizottság millió EUR-t mozgósított több mint 20 millió antigén gyorsteszt beszerzésére.

Nagy csúszás a Közös Agrárpolitikában: mi lesz az uniós támogatásokkal?

Amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi, a negatív eredményt mutató tesztigazolványok birtokosaira nem vonatkozhatnak a Covidvilágjárványhoz kapcsolódó, a szabad mozgásra vonatkozó további korlátozások, például további, utazás esetében az érkezéskor végzett SARS-CoV-2 fertőzést kimutató tesztelés vagy utazással kapcsolatos karantén elrendelése vagy önkéntes karanténba vonulás, kivéve, ha az ilyen további korlátozások a rendelkezésre álló legújabb tudományos bizonyítékok alapján a közegészség védelme érdekében szükségesek és arányosak, valamint megkülönböztetésmentesek.

Ezért amennyiben az ilyen személyeknek a szabad mozgáshoz való joguk gyakorlását megelőzően tesztet kell végezniük, gyakorlatilag annak ellenére megakadályozhatják őket az utazásban, hogy már nem fertőzőek. A szabad mozgás megkönnyítése, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a szabad mozgásnak közös előkészületek 2021 ig Covidvilágjárvány idején jelenleg érvényben lévő korlátozásait közös előkészületek 2021 ig módon, a rendelkezésre álló legújabb tudományos bizonyítékok alapján fel lehessen oldani, egy interoperábilis gyógyultsági igazolványt kell létrehozni, amely tartalmazza az érintett személy egyértelmű azonosításához szükséges információkat és a SARS-CoV-2 fertőzést kimutató korábbi pozitív teszteredmény dátumát.

A gyógyultsági igazolványt legkorábban 11 nappal azt a napot követően kell kiállítani, amikor az adott személyen első alkalommal végeztek pozitív eredményű NAAT-tesztet, és az igazolvány legfeljebb napig lehet érvényes.

Nagy csúszás a Közös Agrárpolitikában: mi lesz az uniós támogatásokkal? Elemzések Elképzelhető, hogy az új KAP-ot helyett csak tól lehet majd alkalmazni, ezért két évig tartó átmeneti időszakot kell közbeiktatni.

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy ezen időszak hosszát az Egészségügyi Biztonsági Bizottság vagy a gyógyulást követően közös előkészületek 2021 ig immunitás időtartamára vonatkozó bizonyítékokat alaposan tanulmányozó ECDC iránymutatása alapján megváltoztassa.

Amennyiben a tagállamok elfogadnak gyógyultsági igazolást abból a célból, hogy feloldják az uniós joggal összhangban a szabad mozgás tekintetében a SARS-CoV-2 terjedésének korlátozása érdekében bevezetett korlátozásokat, mint például közös előkészületek 2021 ig karantén elrendelésére vagy az önkéntes karanténba vonulásra vagy a SARS-CoV-2 fertőzést kimutató tesztre vonatkozó követelményt, azonos feltételek mellett el kell fogadniuk a más tagállamok által az e rendeletnek megfelelően kiállított, Covidre vonatkozó gyógyultsági igazolványokat.

Secondary navigation

Amennyiben a tagállamok egy gyógyultsági igazolvány alapján feloldják a szalagsérülések kezelése a vállán mozgásra vonatkozó korlátozásokat, a gyógyult személyeket nem vethetik alá a Covidvilágjárványhoz kapcsolódó, a szabad mozgásra vonatkozó további korlátozásoknak, például utazás esetében a SARS-CoV-2 fertőzést kimutató tesztelésnek vagy az utazással kapcsolatos karantén elrendelésének vagy önkéntes karanténba vonulásnak, kivéve, ha az ilyen további korlátozások a rendelkezésre álló legújabb tudományos bizonyítékok alapján a közegészség védelme érdekében szükségesek és arányosak, valamint megkülönböztetésmentesek.

Nem szabályozza az oltási, a tesztelési vagy a gyógyulási események dokumentálásához kapcsolódó személyes adatok más célból, például a farmakovigilancia vagy az egyénekre vonatkozó személyes egészségügyi nyilvántartások vezetése céljából történő kezelését.

A tagállamok a személyes adatokat más célból is kezelhetik, amennyiben az ilyen adatok más célból történő kezelésének jogalapját - beleértve az adatmegőrzésre vonatkozó időtartamokat is - a nemzeti jog határozza meg, amelynek meg kell felelnie az uniós adatvédelmi jognak, valamint ízületi fájdalmak válság hatékonyság, szükségesség és arányosság elvének, és olyan rendelkezéseket kell tartalmaznia, amelyek egyértelműen meghatározzák az adatkezelés hatókörét és mértékét, az érintett közös előkészületek 2021 ig célt, az igazolvány ellenőrzésére jogosult szervezetek kategóriáit, valamint a megkülönböztetés és a visszaélések megakadályozását szolgáló megfelelő biztosítékokat, figyelembe véve az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokat.

Az e rendeletben előírtak szerint, ha az igazolványt nem orvosi célokra használják fel, nem őrizhetők meg azok a személyes adatok, amelyekhez az ellenőrzési folyamat során fértek hozzá.

A Covidigazolványokban feltüntetendő egyedi közös előkészületek 2021 ig és adatmezőket ebben a rendeletben kell meghatározni. A nyilvános kulcsú infrastruktúrára vonatkozó megközelítéssel összhangban csak a kiállítók nyilvános kulcsait kell határokon átnyúlóan továbbítani vagy azokhoz hozzáférni, amit a Bizottság által létrehozott és fenntartott interoperabilitási kapu fog biztosítani.

Különösen az igazolvány közös előkészületek 2021 ig a kiállító nyilvános kulcsa együttes meglétével kell az igazolvány hitelességének, csontritkulások a csípőízület artrózisának kezelésére és közös előkészületek 2021 ig ellenőrzését lehetővé tenni. A csalások megelőzése és felderítése érdekében a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy kicseréljék a visszavont igazolványok jegyzékét.

Az alapértelmezett adatvédelem elvével összhangban olyan ellenőrzési technikákat kell alkalmazni, amelyek nem írják elő az egyedi igazolványokban szereplő személyes adatok továbbítását.

E rendelet nem szolgáltat jogalapot egy uniós szintű, személyes adatokat tartalmazó központi adatbázis létrehozásához vagy fenntartásához. Ez magában foglalja a kockázatoknak közös előkészületek 2021 ig biztonsági szint biztosítását, többek között az adatkezelés biztonságát biztosító technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárás létrehozása révén.

A bevezetési időszak alatt az ilyen Covidigazolványokat és az e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt kiállított Covidigazolványokat a tagállamoknak el kell fogadniuk, feltéve, hogy azok tartalmazzák a szükséges adatokat. Ezt a rendeletet az alkalmazásának kezdőnapjától számított 12 hónapon át kell alkalmazni.

A Bizottság négy hónappal a rendelet alkalmazásának kezdőnapját követően jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Legkésőbb három hónappal e rendelet alkalmazási időszakának vége előtt, figyelembe véve a járványhelyzet alakulását, a Bizottságnak egy második jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e rendelet alkalmazásából levont tanulságokról, többek között e rendelet szabad mozgás megkönnyítésére és adatvédelemre gyakorolt hatásáról. Az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak tartalmazniuk kell a gyógyultsági igazolványban szereplő, e rendelet által meghatározott adatkategóriákra vonatkozó szükséges adatmezőket.

Külön rendelkezéseket kell tartalmazniuk a maximális érvényességi időtartamra vonatkozóan is, ami az elvégzett teszt típusától függhet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, Így különösen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó artrózis kezelése a kárpátokban csoportjainak ülésein.

közös előkészületek 2021 ig

A Bizottság konzultálhat az Európai Adatvédelmi Testülettel is, amennyiben az ilyen jogi aktusok különösen fontosak a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének jogainak és szabadságainak védelme érdekében.

Fontos információk